Hankkeessa selvitettiin asuinrakennusten ilmanvaihdon sellaisia toteuttamisratkaisuja, joilla rakennusvaipan yli vaikuttava paine-ero pystytään hallitsemaan määräysten edellyttämällä tasolla.

Status: Päättynyt

Alkanut: 1/2020

Päättynyt: 12/2020

Hankkeen osapuolet

  • Hankkeen päävastuu: Talotekninen teollisuus ja kauppa ry
  • Hankkeen muut osapuolet: Hankkeen muut osapuolet: Toteuttaja, A-insinöörit Oy; Rahoittajat ja ohjausryhmä, Talotekniikan konseptit -hanke ja sen rahoittajat

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa valmistettiin ohje, jossa kuvataan, mitä asioita pitäisi ottaa huomioon suunniteltaessa ulkovaipaltaan tiiviiden asuinrakennusten koneellista ilmanvaihtoa, jotta rakennuksen sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero pysyy hallittuna. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti uudisrakennuksille, joissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto ja joiden ulkovaipan ilmavuotoluku on 2 m³/(h·m²) tai pienempi. Valtaosa uudisrakennuksista kuuluu tähän ryhmään, rakennusmateriaalista riippumatta.

Tavoitteena on:
ehkäistään sisäilman vuotaminen ulkovaipan epätiiviyskohtien (vuotoreitit) kautta ulospäin ja tästä mahdollisesti seuraava sisäilman kosteuden kondensoituminen ja ulkovaipan rakenteiden vaurioituminen; minimoidaan ulkoilman, rakennusmateriaalien ja ryömintätilan tai maaperän hajujen ja epäpuhtauksien, mikrobien ja niiden aineenvaihduntatuotteidenkulkeutuminen sisäilmaan vuotoilmavirtausten mukana; vähennetään viemärikaasujen kulkeutumista sisäilmaan mm. kuivuneiden vesilukkojen kautta; ehkäistään radonin pääsyä sisäilmaan – radonpoistojärjestelmät eivät toimi suunnitellulla tavalla, jos rakennuksen sisätilat ovat liian alipaineisia; ehkäistään liian suurten paine-erojen muodostuminen eri huonetilojen välille; ehkäistään asuinkerrostaloissa ja rivitaloissa liian suurten paine-erojen muodostuminen naapurihuoneistojen välille, mikä voi johtaa hajujen tai epäpuhtauksien, tupakansavu mukaan luettuna, leviämiseen huoneistosta toiseen; ehkäistään hallitsemattomista ulkovaipan ilmavirtauksista aiheutuva vetohaitta ja energianhukka; ehkäistään liian suurten paine-erojen muodostuminen termisen paine-eron vaikutuksesta; ylläpidetään oikealaiset ilman virtaussuunnat huonetilojen välillä epäpuhauksien, hajujen ja ylimääräisen kosteuden leviämisen ehkäisemiseksi.

Raportit, yhteenveto ja muut liitteet

Tiiviiden asuinrakennusten ilmanvaihdon suunnitteluohje paine-erojen hallintaan

Lisätietoa hankkeesta

Juhani Hyvärinen, Talteka
puh. 040 745 7907 | juhani.hyvarinen@talteka.fi