Talteka jätti lausunnon ympäristöministeriön rakennuksen materiaaliselostetta koskevaan asetusluonnokseen 11.11.2022. Asetus sisältäisi tarkemmat säännökset uuden tai rakentamislupaa edellyttävän laajamittaisesti korjattavan rakennuksen materiaaliselosteen laatimisesta ja sisällöstä. Materiaaliseloste sisältäisi asetusluonnoksen mukaiset tiedot rakennuksen ja rakennuspaikan osista, niiden materiaaleista ja materiaalien alkuperästä.

Taltekan lausunto on nähtävissä kokonaisuudessaan Lausuntopalvelu.fi -palvelussa.

Lausunnossa kiinnitetään huomiota lähinnä siihen, että materiaaliseloste määrittelee myös, mitkä rakennusosat kuuluvat vähähiilisyyden arviointimenetelmän piiriin. Tästä syystä materiaaliselosteen liitten ja perustelumuistion asioita olisi tarkoituksenmukaisempaa sisällyttää ilmastoselvitykseen.

Lisätietoja: Juhani Hyvärinen, Talteka