Rakennustietosäätiö RTS sr pyysi joulukuussa 2022 lausuntoa ohjekorttiehdotuksista

  • RTS 22:25 Terve talo. Uudisrakennushanke
  • RTS 22:26 Terve talo. Peruskorjaushanke
  • RTS 22:27 Terve talo. Vaihekohtainen tehtäväluettelo HJR18:a soveltaen
  • RTS 22:28 Terve talo. Suunnitteluala- ja rakennusosakohtainen tarkastuslista

Korttiehdotukset olivat hyvin laadittuja ja ne edistävät Sisäilmastoluokitus 2018:n sisäilmasto-, puhtaus- ja materiaaliluokituksen ja siinä määritettyjen laatutavoitteiden toteuttamista käytännössä uudis- ja korjausrakentamisessa.

Viime aikoina korttien aihepiirissä alaa ovat keskusteluttaneet vaipan yli vallitsevan paine-eron hallinnan ratkaisut ja toteutuneen tuloksen toteamiseen liittyvät toimintamallit. Rakennusten tiiveyden parantuessa on rakennusten ilmanvaihdon ilmavirrat säädettävä entistä tarkemmin.

Talteka ehdottaa lausunnossaan, että paine-erovaatimus vaipan yli olisi hyvä jakaa kahteen osaan. Ensinnäkin olisi määriteltävä ilmanvaihdon aiheuttaman paine-eron sallittu vaihteluväli. Sisäilman ja ulkoilman lämpötila oletetaan tällöin samaksi. Toiseksi olisi määriteltävä rakennuksen ilmanvaihdon korkeussuuntaisen palvelualueen korkeudesta aiheutuva terminen paine-ero vaipan yli.

Sisäilmasto ja ilmanvaihto -asetus tunnistaa nämä molemmat (21 §), ja ne olisi hyvä huomioida myös vaatimusmäärittelyssä erillisinä. Vain yhden paine-eron, joka sisältää molemmat eri osat, määrittely on johtanut siihen, että ilmavirtoja säädettäessä saattaa lämpötilaero ulko- ja sisäilman välillä johtaan eri tuloksiin sen mukaan, mitkä ovat olleet säätöhetken olosuhteet.

Kolmas komponentti, joka vaikuttaa paine-eroon vaipan yli, on tuuli, mutta sen huomiointi erillisenä asiana voi olla käytännössä vaikeata. Tuulen vaikutusta säätötulokseen voi pienentää tunnetuilla keinoilla.