Ympäristöministeriön lausuntopyyntö asetuksesta rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista annetun ympäristöministeriön asetuksen 1047/2017 muuttamisesta. Ehdotetuilla muutoksilla osaltaan toimeenpannaan uudelleenlaadittu juomavesidirektiivi. Asetusmuutokset koskevat rakennusten vesilaitteistossa käytettävien rakennustuotteiden yleisiä hygieniavaatimuksia. Asetus on tarkoitettu tulla voimaan 1.1.2023.

Talteka antoi asiasta lyhyen lausunnon osana Rakennusteollisuus RT:tä. Talousveden kanssa kosketuksissa olevat tuotteet on asetusehdotuksen mukaan valmistettava hyväksytyistä materiaaleista tai materiaalien yhdistelmistä. Niin sanotut positiivilistat muodostetaan Eurooppalaisen lainsäädännön piirissä. On tärkeätä, että positiivilistojen muodostamiseen ja ylläpitämiseen kiinnitetään riittävästi huomiota ja että työhön osallistumiseen osoitetaan riittävät resurssit.

Erityisesti on pidettävä huoli siitä, että positiivilistoilta löytyisi Suomen olosuhteissa kestäviä materiaaleja tuotteiden valmistamiseen. Erityispiirteenä Suomessa on se, että raakaveden ominaisuudet aiheuttavat joihinkin materiaaleihin nopeasti etenevää korroosiota. Uhkana on, että korroosiota kestävät materiaalit eivät olisi positiivilistalla joidenkin jäsenmaiden vastustuksesta johtuen. Tästä olisi pahimmillaan seurauksena, että positiivilistoilla olevista materiaaleista valmistetut tuotteet eivät kestäisikään suomalaisen veden vaikutusta ja rakennusten vesijärjestelmiin alkaisi aikaa myöten syntyä vaikeasti havaittavia vuotoja, joiden seuraukset vaikuttaisivat rakenteiden kestävyyteen ja sisäympäristöön.