Johdanto

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi eräiden rakennusten teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista. Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset koskisivat rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmää, paikallista sähköntuotantojärjestelmää ja itsesäätyviä laitteita. Asetuksella tarkennetaan maankäyttö- ja rakennuslain energiatehokkuutta koskevan 117 g §:n teknisiä järjestelmiä koskevia vaatimuksia.

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2020.

Tausta

Velvoite asettaa rakennuksen teknisiä järjestelmiä koskevia vaatimuksia, koskien itsesäätyviä laitteita, rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmää sekä paikallista sähköntuotantoa, sisältyy Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaan direktiiviin 844/2018/EU (rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU ja energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta).

Tavoitteet

Asetuksen tavoitteena on edistää rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokasta toimintaa siten, että sisäilmaston laatutaso varmistetaan. Lisäksi asetuksella edistetään paikallisen sähköntuotantojärjestelmän energiatehokasta toimintaa.

Automaatio- ja ohjausjärjestelmät sekä paikallinen sähköntuotanto ovat voimakkaan teknisen kehityksen vaiheessa ja käyttö rakentamisessa kasvamassa. Järjestelmiä koskevien uusien säännösten valmistelussa on pyritty siihen, ettei estetä tai rajoiteta uusien innovaatioiden käyttöönottoa rakennuksissa.

Lue lisää lausuntopalvelut.fi-palvelusta.