CE-merkinnän kiinnittämiseen rakennustuotteeseen velvoittavat monet Euroopan unionin säädökset. Talotekniikkatuotteita koskevia vaatimuksia on asetettu rakennustuoteasetuksen, ekosuunnitteluasetuksen ja energiamerkintäasetuksen perusteella. Lisäksi CE-merkintään velvoittavia säädöksiä on monissa muissa direktiiveissä kuten kone-, pienjännite- ja emc-direktiiveissä. Kun CE-merkintä kiinnitetään tuotteeseen, on se merkki siitä, että tuotteen saa tuoda markkinoille Euroopan unionissa.

EU:n rakennustuoteasetuksen tultua kokonaisuudessaan voimaan on CE-merkintä tullut pakolliseksi niille markkinoille saatettaville rakennustuotteille, joille on rakennustuoteasetukseen viittaava harmonisoitu tuotestandardi (hEN). Pakollisuuden edellytyksenä on lisäksi, että CE-merkintään velvoittavan standardin siirtymäaika on päättynyt. CE-merkintä on mahdollista myös vapaaehtoisen eurooppalaisen teknisen arvioinnin kautta (ETA). Mikäli jollakin valmistajalla on hänen tuotteelleen myönnetty ETA, on CE-merkinnän kiinnittäminen pakollista kyseiselle valmistajalle.

Rakennustuoteasetuksen lisäksi taloteknisiä tuotteita koskevat ekosuunnitteluasetus ja energiamerkintäasetus. Niiden perusteella on annettu tuoteryhmäkohtaisia eurooppalaisia asetuksia, jotka velvoittavat CE-merkinnän kiinnittämiseen. Ekosuunnitteluasetusten vaatimusten määritysmenetelmiä ollaan viemässä osaksi harmonisoituja standardeja, mutta siirtymäaikana ominaisuuksien määritysmenetelmät ja on kuvattu väliaikaiseksi tarkoitetuissa komission tiedoksiannoissa.

Suurelle osalle LVI-taloteknisistä tuotteista ei ole rakennustuoteasetukseen viittaavia harmonisoituja tuotestandardeja tai tuoteryhmää koskevia ekosuunnitteluasetuksia, joten niiden suunnittelu, myynti ja käyttö jatkuvat pääpiirteittäin kuten tähänkin asti kansallisten hyväksyntöjemme mukaisesti. Katso alla olevasta linkistä, mille tuoteryhmille löytyy tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia tai olennaisia teknisiä ominaisuuksia.

Katso lista tuoteryhmistä, joille on pakollinen tai vapaaehtoinen hyväksymismenettely: kelpoisuusmenettelyt_jarjestelmittain_20220103

Rakennustuotteita koskevat myös monet muut yleisemmät Eurooppalaiset vaatimukset, jotka saattavat velvoittaa kiinnittämään CE-merkinnän tuotteeseen. Esimerkiksi sähkölaitteisiin liittyvät pienjännitedirektiivi ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivi (emc) ja koneisiin konedirektiivi. Tuotteiden on täytettävä näiden direktiivien vaatimukset vaikka harmonisoitua standardia tuotteelle tai tuoteryhmälle ei olisikaan. Osoittamisen menettelyt on monesti kuvattu niin sanotuissa geneerisissä harmonisoiduissa standardeissa, jotka koskevat useita tuotteita tai tuoteryhmiä.

Rakennustuotteasetus mahdollistaa kansalliset menettelyt ja vaatimustasot

CE-merkintä ei takaa rakennustuotteen käytettävyyttä suomalaisessa rakennuskohteessa, vaan kansalliset rakentamismääräykset ratkaisevat edelleen tuotteen kelpoisuuden rakennuskohteessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla on varmistaa, että CE-merkitynkin tuotteen suoritustasot vastaavat rakennuskohteen kansallisia vaatimuksia.

CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuuksien arvot ovat ilmoitettu ja todettu eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) mukaisesti. Jos tuotteella ei ole harmonisoitua tuotestandardia tai ETA-arviointia, sen kelpoisuus voidaan osoittaa tyyppihyväksynnällä, varmennustodistuksella tai valmistuksen laadunvalvonnalla (Laki 954/2012 eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä). Varmennustodistus ja valmistuksen laadunvalvonta ovat uusia menetelmiä, jotka tulevat käyttöön vasta myöhemmin.

Hankkeeseen ryhtyvän täytyy aina todeta tuotteen kelpoisuus kyseiseen kohteeseen CE- merkinnästä tai muusta tuotehyväksyntätavasta huolimatta. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä rakennuspaikkakohtaisesti, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset vaatimukset, jos tuotteen kelpoisuutta ei ole muuten osoitettu. Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa osoittamaan, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset vaatimukset, jos on syytä epäillä, että tuote ei niitä täytä.

Lisätietoja CE-merkinnästä ja olemassa olevista rakennustuoteasetukseen perustuvista harmonisoiduista tuotestandardeista löytyy linkistä: www.rakennustieto.fi/materiaalipankki