Ilmansuodatus on siirtymässä tarvepohjaiseen suodatukseen. Ideana uudessa SFS-EN ISO 16890 standardissa on huomioida ulkoilman laatu ja sen PM2.5 ja PM10 epäpuhtausarvot. Uuden standardin mukana jo kymmeniä vuosia käytetty SFS-EN 779 standardin mukainen suodatinluokitus (G1, G2, G3, G4, M5, M6, F7, F8 ja F9) jää historiaan.

  • Uudessa SFS-EN ISO 16890 -standardissa lähtökohtana on yhdistää amerikkalainen ASHRAE 52.2 sekä nykyisin Suomessakin käytössä oleva eurooppalainen SFS-EN 779:2012 -standardi.
  • Uusi standardi tekee mahdolliseksi arvioida ilmansuodattimen vaikutusta sisäilman laatuun, kun tunnetaan paikallisen ulkoilman hiukkasmaisen aineksen (PM, particulate matter) arvot.

Luokittelu

Suodattimien luokittelun pääluokat ovat seuraavat:


* viittaus tarkkaan määritelmään on standardin SFS-EN ISO 16890 johdantotekstissä.

Kyseiset pääluokat jaotellaan vielä alaluokkiin jotka ovat prosentuaalisia erotusasteita. Alaluokat annetaan 5%:n välein, niin että ePM1, ePM2.5 ja ePM10 luokat ovat välillä 50% … 95% ja Coarse pääluokassa väli on 0 …100% sen mukaan, kuinka suuren osan kyseisen kokoluokan hiukkasista suodatin poistaa ilmavirrasta.

Suodattimen luokka voi siis näyttää jatkossa seuraavalta: ePM1 60% eli suodatin poistaa 60 – 64 prosenttia kokoluokan 0,3 … 1 μm:n hiukkasista.

Suodattimen luokkien ePM1, ePM2.5 ja ePM10 testauksessa ei ole pakollista kuormittaa suodatinta pölyllä, koska luokitus saadaan myös ilman sitä. Käytännössä on kuitenkin tärkeää, että testissä olisi tehty myös vapaaehtoinen pölykuormitus, koska se auttaa suodattimen energiakulutuksen ja eliniän arvioinnissa.

Suuntaa antava vertailutaulukko

SFS-EN ISO 16890 ja SFS-EN 779 standardien mukaan luokiteltuja suodattimia ei voida yksiselitteisesti verrata toistensa kanssa, koska mittausjärjestelyssä käytetään mm. eri varauksenpoistomenetelmää sekä erilaista kuormituspölyä.

Viereinen taulukko on suuntaa antava eikä poissulje mahdollisuutta, että jokin testattu SFS-EN 779 suodatin päätyy toiseen SFS-EN ISO 16890 luokkaan. Taulukossa on esitetty, mihin kaikkiin luokkiin SFS-EN 779 mukaan luokitellut suodattimet saattavat päätyä uudessa luokituksessa. Taulukko ei ole korvaavuustaulukko.

Standardin käyttöönottoaikataulu

Standardi SFS-EN ISO 16890 on hyväksytty ja julkaistu vuoden 2016 lopussa. Uuden standardin käyttöönotossa on siirtymäjakso, jonka aikana molemmat ovat voimassa ja molempia voidaan käyttää.

Energiatehokkuuden määrittäminen Euroventin 4/21 ohjeen perusteella tulee tämän hetkisen tiedon mukaan käyttöön vuoden 2019 aikana. Määrittämismenetelmä perustuu SFS-EN ISO 16890 standardin vapaaehtoiseen osaan.

Suodattimen valinta

Uuden suodatinstandardin myötä ei ole tarkoitus, että olennaisesti muutettaisiin nykyistä laatutasoa paremmaksi tai huonommaksi.
Kun halutaan ylläpitää ilmanvaihtojärjestelmässä hyvää hygieniatasoa ja samalla varmistaa, että ulkoilmasta ei siirry järjestelmän kautta sisäilmaan terveydelle haitallisessa määrin hiukkasmaisia epäpuhtauksia, tulee tuloilmasuodattimien olla vähintään ePM1 50%. Poistoilman suodatukseen lämmöntalteenotolla varustetussa järjestelmässä tämä yleensä tarkoittaa vähintään suodatinluokan ePM10 50% mukaista suodatinta, tai asuntoilmanvaihtokoneissa esimerkiksi suodatinluokan ISO Coarse (A) ≥ 85% mukaista suodatinta (Huom. *).

Oikean suodattimen tai suodatinyhdistelmän valinta on hyvä tehdä seuraavien askeleiden avulla.

  1. ulkoilman laatutason arvioiminen
  2. tuloilman laatutason määrittäminen niin, että suunniteltu sisäilman laatu toteutuu
  3. suodattimen valinta niin, että tuloilman laatutaso toteutuu

Valinta on kerrottu tarkemmin lähteessä Talotekniikkainfo.fi, Sisäilmasto ja ilmanvaihto -opas, kappale 12.

Suodatinten valinnassa luokan, syvyyden ja mahdollisen taskumäärän lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota myös ilmansuodattimien ilmavirtaan ja sen synnyttämään painehäviöön. Painehäviön muuttuminen suodattimen kuormituksen aikana vaikuttaa edelleen puhaltimien sähköenergian kulutukseen ja siten ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehoon (Eurovent 4/21 – 2016 ed.2 Energy Efficiency Evaluation of Air Filters for General Ventilation Purposes). Vanhaan ja uuteen standardiin perustuvia suodattimen energiatehokkuuksia ei voi verrata keskenään.

Vaihto ja käyttöikä

Uusi standardi ei ota kantaa suodattimen vaihtoväliin tai hygieniatekijöihin kuten viihtyvyyteen, terveellisyyteen tai hajuun. Näissä pätee samat käytännöt kuin aikaisemmin. Käyttöikä on suodatin- ja sijaintikohtaista, eikä sille voi antaa yleispätevää sääntöä.

Suodatinta pitäisi kuitenkin vaihtaa vähintään kerran vuodessa, jotta haju ja mikrobikasvusto eivät aiheuttaisi ongelmia. Suodattimia voi myös vaihtaa paine-ero perusteella. Tätä tapaa käytetään yleisesti, jos energian kulutuksella on asetettu tarkempia vaatimuksia. Suodattimia ei suositella imuroitavan koska imuroinnissa kuitukangas voi vaurioitua ja mahdolliset vaaralliset mikrobit päästä huoneilmaan.

Lisätietoa:

  • Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan kappale 12, talotekniikkainfo.fi -sivustolla
  • Eurovent Guidebook, Air Filters for general ventilation
  • Ilmansuodattimien suodatus muuttuu, Sisäilmastoseminaari 2017

* Huom. Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaan kappaleessa 12 ylläpidetään päivitettyä tietoa suodatinten valinnasta

 

 

Lataa tietoisku itsellesi

Voit ladata tietoiskun pdf-muodossa tästä.