Tässä tietoiskussa on Taloteknisen teollisuuden ja kaupan piirissä keskusteltuja huomioita siitä, mitä asioita tuotevalmistajien ja tuotteiden markkinoille saattajien on huomioitava kiinnittäessään CE-merkinnän talotekniseen tuotteeseen ja CE-merkinnän edellytyksenä olevia vaatimustenmukaisuusvakuutusta ja/tai suoritustasoilmoitusta laatiessaan.

Vaatimustenmukaisuuden merkitys

Tuotetta, johon on kiinnitetty CE-merkintä saa pitää markkinoilla koko Euroopan markkina-alueella. Monien eurooppalaisten vaatimusten osalta valmistaja osoittaa vaatimuksenmukaisuuden kiinnittämällä tuotteeseen CE-merkinnän sen jälkeen, kun hän on varmistanut, että merkinnän kiinnittämisen edellytykset ovat täyttyneet.

Kiinnittämällä CE-merkinnän tuotteeseensa valmistaja ilmoittaa samalla, että tuote täyttää kaikki CE-merkinnän kiinnittämisen edellytykset, jotka perustuvat esimerkiksi yhteen tai useampaan yllä olevan listan säädökseen. Ei siis riitä, että ilmoitetaan tuotteen CE-merkinnän perustuvan johonkin mainittuun säädökseen.

CE-merkinnän kiinnittämisen edellytyksenä on, että valmistaja ilmoittaa tuotteesta kaikkien sovellettavien säännösten edellyttämät asiat. Rakennustuotteista asiat ilmoitetaan suoritustasoilmoituksella (Declaration of Performance). Muun EU-lainsäädännön mukaisen tuotteen vaatimustenmukaisuus on ilmoitettava vaatimustenmukaisuusvakuutuksella (Declaration of Conformity) tai muulla asiakirjalla, kuten tuotetta koskevassa lainsäädännössä edellytetään. Ilmoitusasiakirjoja ei tarvitse tehdä jokaiselle säädökselle erikseen, ja on suositeltavaa, että ilmoitettavia asioita koottaisiin samaan asiakirjaan silloin, kun se on mahdollista.

Erityisesti rakennustuotteiden osalta on rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuutena lisäksi tarkistaa DoPin tietojen perusteella, kelpaako tuote rakentamiseen sen aiotussa käyttötarkoituksessa. Jäsenvaltioilla on oikeus asettaa tuotteille omia kansallisia vaatimustasoja niille perusominaisuuksille, jotka on lueteltu rakennustuotteen harmonisoidun tuotestandardin liitteessä ZA.

CE-merkinnän kattavuus

CE-merkintä liittyy tuotteeseen, ja valmistaja vastaa tuotteen vaatimustenmukaisuudesta siinä laajuudessa, jossa hän on asettanut tuotteen markkinoille. Tuotteen CE-merkintä ja sen edellytyksenä olevat asiakirjat koskevat kyseisen tuotteen osalta vain sitä tuotesisältöä, jollaisena tuote on markkinoilla ja asennettu rakennukseen tuotteen mukana toimitettuja ohjeita noudattaen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus tai suoritustasoilmoitus ei kata tuotteen sellaisia osia, jotka loppukäyttäjä on siihen itsenäisesti lisännyt ja/tai loppukäyttäjän tuotteeseen tekemiä muutoksia. CE-merkintä ja sen edellytyksenä olevat asiakirjat eivät kata tuotetta, mikäli käyttäjän tekemät lisäykset tai muutokset vaikuttavat tuotteen ominaisuuksiin.

Esimerkiksi ilmanvaihtokone voidaan joissakin tapauksissa toimittaa ilman jotakin automaatiolaitetta. Pääasiallisia vaihtoehtoja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen on tällöin kolme:

  1. mikäli tuote (kone) toimii myös itsenäisesti ilman kyseistä automaatiolaitetta, valmistaja kiinnittää tuotteeseen tuotteen CE-merkinnän;
  2. valmistaja toimittaa tuotteen hankkimallaan automaatiolaitteella varustettuna tai tilaaja hankkii valmistajan määrittämän automaatiolaitteen ja varustaa koneen sillä. Valmistaja kiinnittää koneeseen CE-merkinnän tai ohjeistaa merkinnän kiinnittämisen asentajalle;
  3. valmistaja toimittaa ilmanvaihtokoneen puolivalmisteena ilman automaatiolaitetta ja ilman CE-merkintää (mikäli edes mahdollista), jolloin CE-merkintävastuu jää tilaajalle.

Mikäli markkinoille asetettua tuotetta muutetaan esimerkiksi poistamalla, vaihtamalla tai lisäämällä sen osia sellaisella tavalla, että markkinoille asetetun tuotteen vaatimuksissa esitetyt ominaisuudet muuttuvat, on tuotteen muuttaja vastuussa koko tuotteesta. Mikäli muutettuun tuotteeseen on kiinnitettävä CE-merkintä, on muuttajan huolehdittava CE-merkinnän kiinnittämisestä muutettuun tuotteeseen.

Tuote vai järjestelmä

Eurooppalainen CE-merkintä on osa tuotelainsäädäntöä, mutta jonka soveltamisala kattaa joissakin tapauksissa myös tuotejärjestelmiä. Esimerkiksi rakennustuoteasetuksessa tuotejärjestelmällä tarkoitetaan saman valmistajan markkinoille saattamaa rakennustuotetta, joka koostuu vähintään kahdesta erillisestä osasta, jotka on yhdistettävä toisiinsa, jotta ne voidaan asentaa rakennuskohteeseen. Rakentamisessa järjestelmien vaatimustenmukaisuutta ohjataan ja valvotaan kuitenkin yleensä kansallisen lainsäädännön perusteella ja vastuu kohteeseen asennettujen järjestelmien määräystenmukaisuudesta on rakennushankkeeseen ryhtyvällä.

Varsinkin suurissa ja monimutkaisissa laitteissa tai laitteistoissa rajanveto sen välillä, onko kyse tuotteesta, tuotejärjestelmästä vai kohteeseen asennetusta järjestelmästä, on välillä vaikeata, sillä moni laite tai laitteisto voidaan toteuttaa rakennuskohteessa paikan päällä rakentaen tai hankkia valmiina tuotteena tai tuotejärjestelmänä.

Tuotehyväksyntälainsäädännössä eri direktiivit ja asetukset suhtautuvat toteutustapaan eri tavoilla. Esimerkiksi rakennustuoteasetus mahdollistaa toimivan rakenteen tai järjestelmän kokoamisen työmaalla ilman CE-merkintää, vaikka samanlaista tuotetta tai tuotejärjestelmää koskisikin harmonisoitu tuotestandardi. Toisaalta esimerkiksi ilmanvaihtokoneen ekosuunnitteluasetus edellyttää CE-merkinnän kiinnittämistä myös työmaalla koottuun ilmanvaihtokoneeseen. Työmaalla toteuttavan laitteiston toteuttajan on tiedettävä, onko lopputulokseen tai johonkin sen osaan kiinnitettävä CE-merkintä, ja se, saako CE-merkinnän kiinnittää.

Vastuu ja valvonta

Tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen on tuotteen valmistajan vastuulla, ja valmistaja ottaa huomioon riittävässä määrin, mikä lainsäädäntö koskee ja ohjaa hänen tuotteensa ominaisuuksia.

Tämän tekstin lopussa on kaksi taulukkoa merkintävastuista ja keskustelua herättäneistä esimerkeistä ja lisäksi on tehty erillinen tiedote CE-merkinnän kiinnittämisestä ilmanvaihtokoneisiin erilaisissa erikoistapauksissa. Vaikka monet esimerkit liittyvätkin ilmanvaihtokoneeseen, ovat ne sovellettavissa myös muihin taloteknisiin tuotteisiin.

CE-merkinnän kiinnittämisestä on vastuussa tuotteen valmistaja. Mikäli merkinnän kiinnittämisen edellytykset eivät ole täyttyneet, voi valmistaja joutua markkinavalvontaviranomaisten toimenpiteiden kohteeksi. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tietojen toimitus, tuotteen markkinointikielto tai tuotteen veto pois markkinoilta. Tuotteen sisältöä tai ominaisuuksia ei tästä johtuen saa muuttaa ilman valmistajan suostumusta, jottei valmistaja joutuisi vastaamaan hänen tietämättään tehdyistä muutoksista. Valmistajan vastuu tuotteesta tietenkin lakkaa, mikäli tuotetta muutetaan vaadittujen ominaisuuksien osalta, mutta usein käytännön selvittely jää helposti sen vastuulle, jonka nimi tuotteessa on.

Kansallisessa tuotehyväksyntälainsäädännössä on esitetty, mikä viranomainen toimii kunkin lainsäädäntöalan markkinavalvontaviranomaisena. Monen tuoteryhmän tuotevalvonta on osoitettu Tukesille, joka suunnittelee markkinavalvonnan käytännön toimenpiteet. Markkinavalvontaviranomaisen velvollisuuksiin kuuluu myös ottaa kantaa niihin huomioihin, joita he saavat yhteydenottojen perusteella.

Rakentamisessa käytettävät tuotteet

Tukes ei valvo rakentamista, mutta reagoi rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin ja havaintoihin silloin, kun rakennustarkastaja huomaa ja ilmoittaa Tukesille, että rakentamisessa on käytetty tuotteita lainsäädännön vastaisesti. Rakennusvalvontaviranomainen on osassa tuotteita käytännössä ainoa taho, joka voi ennakolta havaita, että rakennuskohteessa käytetään tuotteita, jotka eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia. Käyttäjä huomaa asiattomat tuotteet pääasiassa sattumalta ja mahdollisesti onnettomuuksien, käyttöhäiriöiden tai huonon energiatehokkuuden johdosta rakennuksen käyttöaikana. Virheellisestä tuotteesta vastuussa olevaa tahoa voi tässä vaiheessa olla vaikea tunnistaa ja vaatia korjaamaan tilanne.

CE-merkintä yksinään ei ole osoitus vaatimustenmukaisuudesta. CE-merkinnän kiinnittämisen lisäksi valmistajan on aina toimitettava tai laitettava tilaajan saataville merkinnän kiinnittämisen edellytyksenä olevat asiakirjat kuten vaatimustenmukaisuusvakuutus (Declaration of Conformity, DoC) ja suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP). Näistä asiakirjoista käyvät ilmi ne olennaiset tekniset ominaisuudet, joita tuotteella on.

Rakennustuoteasetuksen lähestymistapa eroaa muista keskeisistä CE-merkintää edellyttävistä säädöksistä siinä, että se ainoastaan edellyttää, että rakennustuotteiden olennaiset tekniset ominaisuudet on määritettävä ja ilmoitettava yhteisesti sovitulla tavalla. Rakennustuoteasetukseen perustuvan CE-merkinnän perusteella ei voida vielä sanoa, että rakennustuote kelpaa rakentamiseen. Muuhunkaan EU-säädökseen perustuva CE-merkintä ei välttämättä kerro tuotteen soveltuvuutta sen eri käyttökohteisiin (esim. kuivan tilan valaisin ei käy kosteisiin tiloihin). Kelpoisuuden osoittaminen on jätetty kansalliseen lainsäädäntöön, jonka perusteella asetetaan kansalliset vaatimukset rakennustuotteille. Rakennustuoteasetukseen perustuvan CE-merkinnän perusteella siis tiedetään, mikä jonkin rakennustuotteen suoritustaso on, ja kansallisen lainsäädännön tulisi asettaa vaatimustaso kyseiselle ominaisuudelle.

Lista keskeisistä taloteknisiin tuotteisiin liittyvistä CE-merkintää edellyttävistä säädöksistä

Taltekan tulkinta: Alla oleva listassa on esitetty ne keskeiset eurooppalaiset velvoittavat säädökset, joiden perusteella talotekniseen tuotteeseen on kiinnitettävä CE-merkintä ja laadittava merkinnän edellytyksenä olevat vaatimustenmukaisuusvakuutus ja/tai suoritustasoilmoitus. Luettelo perustuu Talotekniikkateollisuuden CE-merkintää käsitelleen työryhmän työhön ja se käsittää yleisimmät eurooppalaisen lainsäädännön aiheuttamat velvoitteet taloteknisiin tuotteisiin. Muitakin perusteita CE-merkinnän kiinnittämiseen on, ja esimerkiksi komission julkaisema ”Sininen opas” (Blue Guide) on hyvä täydentävä lähdemateriaali CE-merkinnästä.

Listan alapuolella on Taltekan (Talotekninen teollisuus ja kauppa ry) ohjeita ja linjauksia CE-merkinnän kiinnittämisestä tuotteisiin, joita käytetään rakentamisessa.

Säädös – Rakennustuoteasetus, CPR 305/2011

Taltekan tulkinta: Niihin taloteknisiin tuotteisiin, joille on olemassa Euroopan unionin lehdessä julkaistu CPR:ään viittaava harmonisoitu tuotestandardi, on kiinnitettävä CE-merkintä ja merkinnän edellytyksenä oleva suoritustasoilmoitus (DoP) on oltava tilaajalle saatavilla.

Kukin valmistaja voi hakea tuotteelleen niin sanotun ETA-menettelyn (European Technical Assessment) kautta mahdollisuutta kiinnittää CE-merkinnän myös sellaiseen tuotteeseen, jolle ei ole harmonisoitua tuotestandardia. Kun tuotetta koskeva ETA on myönnetty valmistajalle, on CE-merkinnän kiinnittäminen tuotteeseen kyseiselle valmistajalle pakollista ja tuotteen mukana on toimitettava CE-merkinnän edellytyksenä oleva suoritustasoilmoitus (DoP). Yhden valmistajan ETA ei velvoita muita valmistajia hakemaan ETAa omille vastaaville tuotteilleen.

Rakennustuoteasetuksen lähestymistapa eroaa jonkin verran muista CE-merkinnän kiinnittämistä edellyttävistä säädöksistä. Katso kohta ”Rakentamisessa käytettävät tuotteet” aiempana teksitssä.

Säädös – Ekosuunnitteludirektiivi, 2009/125 / EY, ja tuoteryhmäkohtaiset ekosuunnitteluasetukset

Taltekan tulkinta: Ekosuunnitteludirektiivin pohjalta on annettu useita tuoteryhmäkohtaisia ekosuunnitteluasetuksia, joista moni koskee taloteknisiä tuotteita. Ekosuunnitteluasetuksen mukaisiin tuotteisiin on kiinnitettävä CE-merkintä ja CE-merkinnän edellytyksenä olevaan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen (DoC) on merkittävä arvioinnissa käytetyt standardit.

Osaa ekosuunnitteluasetusten määrittämistä tuoteryhmistä koskee myös velvoite energiamerkinnästä.

Säädös – Energiamerkintäasetukset

Taltekan tulkinta: Moni ekosuunnitteluasetuksen piiriin kuuluvista taloteknisistä tuotteista kuuluu myös EU:n energiamerkintäasetuksen piiriin ja niihin on kiinnitettävä energiamerkintäasetuksen mukainen energiamerkintä. Energiamerkintäasetus ei sinänsä edellytä CE-merkinnän kiinnittämistä.

Säädös – Konedirektiivi 2006/42/EY

Taltekan tulkinta: Kaikkiin taloteknisiin tuotteisiin, jotka ovat konedirektiivin määritelmän mukaisia koneita, on kiinnitettävä CE-merkintä ja koneen mukana on toimitettava vaatimuksenmukaisuusvakuutus (DoC).

Säädös – Pienjännitedirektiivi, 2014/35 / EU

Taltekan tulkinta: Kuluttajakäyttöön tarkoitettuihin taloteknisiin tuotteisiin kiinnitetään CE-merkintä ja merkinnän edellytyksenä olevassa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa (DoC) viitataan pienjännitedirektiiviin.

Pelkästään ammattimaisten käyttäjien käyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin ei kiinnitetä CE-merkintää pienjännitedirektiivin perusteella.
Talotekniset tuotteet, jotka on tarkoitettu sekä kuluttajakäyttöön että ammattikäyttöön, voidaan varustaa CE-merkinnällä joko pienjännitedirektiivin (kuluttajakäyttö) tai konedirektiivin (ammattikäyttö) perusteella.

Sekä pienjännitedirektiivi että konedirektiivi viittaavat kuitenkin samoihin harmonisoituihin standardeihin (esimerkiksi EN 60204-1, EN 60335-1, EN 60335-2-40), joten käytännössä sekä kuluttajien että ammattimaisten käyttäjien käyttöön tarkoitettujen tuotteiden on täytettävä samat yksityiskohtaiset vaatimukset.

Säädös – Sähkömagneettinen yhteensopivuus, EMC, 2014/30 / EU

Taltekan tulkinta: Kaikkiin taloteknisiin tuotteisiin, joissa on sähkömagneettiselle säteilylle alttiita osia tai jotka aiheuttavat sähkömagneettista säteilyä, on kiinnitettävä CE-merkintä EMC-direktiivin perusteella. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa (DoC) ilmoitetaan ne harmonisoidut standardit, joita tuotteen suunnittelussa tältä osin on sovellettu.

Säädös – Painelaitedirektiivi, (PED) 2014/68 / EU

Taltekan tulkinta: Taloteknisiin tuotteisiin, jotka sisältävät painelaitedirektiivin mukaisia osia, kiinnitetään CE-merkintä ja merkinnän edellytyksenä olevaan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen (DoC) merkitään käytössä olleet arviointimenettelyt.

Säädös – Radiolaitedirektiivi (RED), 2014/53 / EU

Taltekan tulkinta: Kaikkiin taloteknisiin tuotteisiin, joissa on käytössä langaton tiedonsiirto, kiinnitetään CE-merkintä ja sen edellytyksenä olevaan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen (DoC) merkitään sovelletut arviointiperusteet.

Säädös – Vaaralliset materiaalit sähkö- ja elektroniikkalaitteissa RoHS, 2011/65 / EU

Taltekan tulkinta: Kaikkiin taloteknisiin tuotteisiin, jotka tarvitsevat sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä toimiakseen kunnolla, on kiinnitettävä CE-merkintä ja sen edellytyksenä olevaan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen on merkittävä sovelletut RoHS, 2011/65 / EU mukaiset arviointiperusteet.

RoHS-direktiiviä ei sovelleta suuriin kiinteästi asennettuihin laitteistoihin. RoHSissa ”suurella kiinteästi asennetulla laitteistolla” tarkoitetaan sellaisten monentyyppisten laitteiden ja tilanteesta riippuen muiden kojeiden suurikokoista kokoonpanoa, jonka ammattihenkilöt ovat koonneet ja asentaneet pysyvään käyttöön ennalta määritellyssä ja tarkoitukseen varatussa paikassa ja jonka ammattihenkilöt aikanaan purkavat.

Säädös – Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys ja kierrätys (WEEE), 2012/19 / EU

Taltekan tulkinta: Kaikkiin taloteknisiin tuotteisiin, jotka tarvitsevat sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä toimiakseen kunnolla, on kiinnitettävä EU:n WEEE-direktiivin 2012/19 / EU:n mukainen jätesymboli sen jälkeen, kun kiinnittämisen edellytykset ovat toteutuneet. Huom. tämä direktiivi ei edellytä CE-merkintää, vaan jätesymbolin kiinnittämistä.

WEEE direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu suuret kiinteästi asennetut laitteistot lukuun ottamatta laitteita, joita ei ole erityisesti suunniteltu ja asennettu osaksi kyseisiä laitteistoja.

WEEE direktiivissä ’suurilla kiinteästi asennetuilla laitteistoilla’ tarkoitetaan monentyyppisten laitteiden ja tilanteesta riippuen muiden kojeiden suurikokoista kokoonpanoa, joka on ammattihenkilöiden kokoama, asentama ja purkama ja joka on tarkoitettu pysyvään käyttöön osana rakennusta tai rakennetta ennalta määritellyssä ja tarkoitukseen varatussa paikassa ja joka voidaan korvata vain samoilla erityisesti suunnitelluilla laitteilla.

Jos siis suurikokoisen järjestelmän osia, komponentteja tai laitteita voidaan käyttää muutenkin, kuuluvat ne WEEE-direktiivin soveltamisalaan.

Myös ne talotekniset tuotteet, joita kaupalliset toimijat myyvät tai käyttävät, voidaan merkitä jätesymbolilla WEEE-direktiiviin mukaisesti.

Taulukko vaatimustenmukaisuuden osoittamisvastuusta eri tapauksissa

Taulukko keskustelluista esimerkeistä, joissa valmistajan kiinnittämä CE-merkintä on korvattava muutoksen tekijän kiinnittämällä CE-merkinnällä.

Lataa tietoisku itsellesi

Voit ladata tietoiskun pdf-muodossa tästä.